உங்கள் Facebook friends உங்களோடு எங்கிருந்து chat செய்கிறார் என்பதை எவ்வாறு கண்டறிவது ??+ip address finding

1   friend உடன் chat  செய்ய வேண்டும்2  உங்கள் browser இன்  tab ய் open செய்து delete all cookie-cache  செய்யக
3 Facebook இல் chat செய்து கொண்டு உங்கள்    PC இல்  cmd   ஐ  செய்க
4 netstat-an என்ற command ஐ type செய்து  entre கொடுக்க வேண்டும்
5கீழ் கண்டவாறு படத்தில் ip address ஐ பார்கலாம்(ESTABLISHED)
6 அந்த ip address ஐ  எடுத்து கொண்டு onlineமூலம் trace செய்யலாம்
7 onlineமூலம் trace செய்ய www.iptrackeronline.com &etc

No comments