படித்ததும் தானாக அழியக்(delete) கூடிய Message ஐ அனுப்புவது எப்படி????????{ How to send a Secret message that Self Destructs}

March 12, 2016
இன்று நாம் பல  messenger app  களை   உபயோகப்படுத்திக்கொண்டு இருக்கிறோம்   அனால் அவற்றில் தங்களுடைய (ATM password ..etc) அனுப்பமுடியது .....Read More